Ylästön Kotiseutuyhdistys ry:n säännöt:

1 §. Yhdistyksen nimi on Ylästön Kotiseutuyhdistys ry, rekisterinumero 101.877 ja sen kotipaikka on Vantaa.

2 §. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on aktivoida Ylästön asukkaita toimimaan yhteistyössä Ylästön ja ylästöläisten parhaaksi siten, että alue säilyy viihtyisänä ja yhteisöllisenä. Tarkoituksena on myös edistää Ylästön kulttuuriperinteen tuntemusta ja arvostusta.
Toiminnan perustana ovat yhdistystoiminnan eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm:

a) järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja tiedonantotilaisuuksia
b) kehittää yhteistoimintaa alueen asukkaiden kanssa
c) toimii aktiivisesti kunnanpäättäjien ja virkamiesten kanssa yhteistyössä Ylästön alueen kehittämiseksi
d) tarjoaa eri ryhmille mahdollisuuden toteuttaa omaa toimintaansa
e) tarjoaa huvi- ym. tilaisuuksia kyläyhteisön yhteisöllisyyden lisäämiseksi
f) osallistuu muiden alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä tapahtuviin tilaisuuksiin
g) pitää yhteyttä ja osallistuu asukas- ja kotiseutuliittojen toimintaan

3 §. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi liitytään maksamalla yhdistyksen jäsenmaksu.
Jos yhdistyksen hallitus on erottanut jäsenen tai hänet on sääntöjen mukaan katsottava eronneeksi, ja sellainen henkilö tai yhteisö haluaa uudelleen jäseneksi, jäseneksi ottamisesta tai hakemuksen hylkäämisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistys ylläpitää jäsenluetteloa.
Hallitus päättää jäsenetuuksista tasapuolisuusperiaatetta noudattaen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen päätöksen tekoa jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenellä on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen vuosikokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen lähettämispäivästä tai käteen toimittamispäivästä lukien. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole maksettu vuoden kuluessa sen erääntymisestä.

5 §. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 §. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4‐12 muuta varsinaista jäsentä ja 0‐6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintäänpuolet sen jäsenistä. Läsnä olevasta varajäsenestä tulee hallituksen varsinainen jäsen hallituksen päätösvaltaisuuden täyttämiseksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tai hallituksen erikseen antaman valtuutuksen nojalla muun henkilön kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksen ajankohta sovitaan edellisessä kokouksessa ja merkitään pöytäkirjaan. Kokouksesta poissa oleville jäsenille ilmoitetaan seuraavan kokouksen ajankohta henkilökohtaisesti.

7 §. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi antaa joillekin henkilöille oikeuden nimen kirjoittamiseen erikseen päätetyssä asiassa.

8 §. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus sekä muut vaadittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Toiminnantarkastaja(t) valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

9 §. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi‐maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille ilmoitetulla henkilökohtaisella viestillä tai yhdistyksen vuosikokouksessa määräämässä mediassa tai ilmoitustauluilla.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10 §. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8 päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrät
9 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet sekä varajäsenet
10 valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
11 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §. Omaisuuden hallinta
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja omistamaan tai hallinnoimaan toimintaan välittömästi liittyviä toimitiloja.

12 §. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.